Trang chủ » » Trầm tích đáy
  • 1- 底载荷
  • 底載荷
  • Dǐ zǎihé

  • 2- 床沙载荷
  • 床沙載荷
  • Chuáng shā zǎihé

  • 3- 牵引载荷
  • 牽引載荷
  • Qiānyǐn zǎihé

  • Bed load

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến