Trang chủ » » Trầm tích đáy
 • 5/06/2020 09:13:00 CH
 • 1- 底载荷
 • 底載荷
 • Dǐ zǎihé

 • 2- 床沙载荷
 • 床沙載荷
 • Chuáng shā zǎihé

 • 3- 牵引载荷
 • 牽引載荷
 • Qiānyǐn zǎihé

 • Bed load

Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến