Trang chủ » » Lọc hóa dầu

  • 石化炼油
  • 石化煉油
  • Shíhuà liànyóu

  • Nhà máy lọc hóa dầu
  • 石化炼油厂
  • 石化煉油廠
  • Shíhuà liànyóu chǎng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến