Trang chủ » » Công nghệ nuôi cấy mô





  • 组织培养技术
  • 組織培養技術
  • Zǔzhī péiyǎng jìshù


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung










MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ










QC hai ben




Hỗ trợ trực tuyến