Trang chủ » » Hình chóp cụt, nón cụt


  •    Hình từ internet

  • 截锥体
  • 截錐體
  • Jié zhuī tǐ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến