Trang chủ » » Dây nóng, dây nguội (điện)

  • 火线, 零线
  • 火線, 零線
  • Huǒxiàn, líng xiàn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến