Trang chủ » » Dây nóng, dây nguội (điện)

  • 火线, 零线
  • 火線, 零線
  • Huǒxiàn, líng xiàn


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến