•     Hình từ internet

  • 牛肉球
  • Niúròu qiú

  • 牛肉丸
  • Niúròu wán

  • 牛丸
  • Niúwán
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến