•     Hình từ internet

  • 牛肉球
  • Niúròu qiú

  • 牛肉丸
  • Niúròu wán

  • 牛丸
  • Niúwán
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến