•     Hình từ Internet

  • 高空工作平台
  • Gāokōng gōngzuò píngtái
  • Aerial work platform
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến