•     Hình từ Internet

  • 高空工作平台
  • Gāokōng gōngzuò píngtái
  • Aerial work platform
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến