Trang chủ » » Hiện tượng nóng ấm toàn cầu

  • 全球(气候)变暖
  • 全球(氣候)變暖
  • Quánqiú (qìhòu) biàn nuǎn

  • 地球大气层变暖
  • 地球大氣層變暖
  • Dìqiú dàqìcéng biàn nuǎn

  • Global warming
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến