Trang chủ » » Hiện tượng nóng ấm toàn cầu
  • 3/02/2020 04:33:00 CH

  • 全球(气候)变暖
  • 全球(氣候)變暖
  • Quánqiú (qìhòu) biàn nuǎn

  • 地球大气层变暖
  • 地球大氣層變暖
  • Dìqiú dàqìcéng biàn nuǎn

  • Global warming
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến