• Hình từ internet


  • 1- 安全鞋
  • Ānquán xié

  • 2- 劳保鞋
  • 勞保鞋
  • Láobǎo xié

  • 3- 安全靴
  • Ānquán xuē
  • Safety shoes


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến