Trang chủ » » Bệnh phế cầu xâm lấn

  • 侵襲性肺炎球菌疾病
  • 侵襲性肺炎球菌疾病
  • Qīnxí xìng fèiyán qiújùn jíbìng
  • Invasive pneumococcal disease,IPD


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến