•    Hình từ internet

  • 韭葱
  • 韭蔥
  • Jiǔ cōng

  • Allium porrum

  • * Hành boa ro
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến