Trang chủ » » Công nghệ dán bề mặt (SMT)
  • 表面贴装技术
  • 表面貼裝技術
  • Biǎomiàn tiē zhuāng jìshù
  • Surface Mount Technology0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến