Trang chủ » » Cầu treo


  • 1- 悬索桥
  • 懸索橋
  • Xuánsuǒqiáo


  • 2- 吊桥
  • 吊橋
  • Diàoqiáo
  • Suspension brigde

  • 3- 索桥
  • 索橋
  • Suǒ qiáo

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến