Trang chủ » » Năng lượng liên kết


  • 键能
  • 鍵能
  • Jiàn néng
  • Bond Energy


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến