Trang chủ » » Năng lượng liên kết


  • 键能
  • 鍵能
  • Jiàn néng
  • Bond Energy


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến