Trang chủ » » Kéo sợi vòng

  • 环锭纺
  • 環錠紡
  • Huán dìng fǎng
  • Ring Spinning


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến