Trang chủ » » Có tính tổ chức


  • * 有组织的 (TT)
  • 有組織的
  • Yǒu zǔzhī de

  • * 系统的
  • 系統的
  • Xìtǒng de

  • * 有条理的
  • 有條理的
  • Yǒu tiáolǐ de

  • * Organized


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến