Trang chủ » » Bệnh do phế cầu 


  • 肺炎球菌病
  • Fèiyán qiújùn bìng
  • Streptococcous Pneumoniae


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến