Trang chủ » » (Trái cây )Bị hỏng, thối


  • 坏果霉烂
  • 壞果霉爛
  • Huài guǒ méilàn


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến