Trang chủ » » Tham tán công sứ


  • 公使衔参赞
  • 公使銜參贊
  • Gōngshǐ xián cānzàn
  • Minister counsellor


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến