Trang chủ » » Rủi ro về ngoại hối


  • 外汇风险
  • 外匯風險
  • Wàihuì fēngxiǎn
  • Foreign exchange risk


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến