• 翻译
 • 翻譯
 • Fānyì

 • * Dịch nói
 • 口译
 • 口譯
 • Kǒuyì

 • * Dịch viết
 • 笔译
 • 筆譯
 • Bǐyì

 • * Biên dịch (Biên tập và phiên dịch)
 • 编译
 • 編譯
 • Biānyì


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến