Trang chủ » » Ma túy đá  • Hình từ Internet


  • 冰毒
  • Bīngdú

  • 甲基苯丙胺
  • Jiǎ jī běnbǐng'àn

  • 去氧麻黄碱
  • 去氧麻黃鹼
  • Qù yǎng má huáng jiǎn

  • 去氧麻黃鹼
  • Qù yǎng má huáng jiǎn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến