Trang chủ » » Đứt chỉ
  • 9/22/2019 11:45:00 CH

  • 断线
  • 斷線
  • Duàn xiàn

  • * Đứt chỉ máy may
  • 缝纫机断线
  • 縫紉機斷線
  • Féngrènjī duàn xiàn


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến