Trang chủ » » Đứt chỉ

  • 断线
  • 斷線
  • Duàn xiàn

  • * Đứt chỉ máy may
  • 缝纫机断线
  • 縫紉機斷線
  • Féngrènjī duàn xiàn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận từ mới qua e-mail

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

Hỗ trợ trực tuyến