Trang chủ » » Hoa tường vi
  • 紫薇
  • Zǐwēi
  • Lagerstroemia indica
  • 痒痒花、痒痒树、紫金花、紫兰花、蚊子花、西洋水杨梅、百日红、无皮树

  • * Bằng lăng xẻ,Tử vi, Bá tử kinh, Bách nhật hồng
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến