Trang chủ » » Giá trị thuần có thể thực hiện được
  • 9/27/2019 10:33:00 SA


  • 净变现价值
  • 淨變現價值
  • Jìng biànxiàn jiàzhí
  • Net realizable value


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến