Trang chủ » » Giá trị thuần có thể thực hiện được


  • 净变现价值
  • 淨變現價值
  • Jìng biànxiàn jiàzhí
  • Net realizable value


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến