Trang chủ » » Xi-măng aluminate


  • 铝酸盐水泥
  • 鋁酸鹽水泥
  • Lǚ suān yán shuǐní
  • Aluminous cement


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến