• Hình từ Internet

  • 抹墙机
  • 抹牆機
  • Mǒ qiáng jī

  • 粉墙机
  • 粉牆機
  • Fěnqiáng jī


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến