Trang chủ » » Cách mạng công nghiệp 4.0
  • 8/28/2019 04:04:00 CH


  • 第四次工业革命技术
  • 第四次工業革命技術
  • Dì sì cì gōngyè gémìng jìshù
  • The fourth revolution of science and technology

  • 工业4.0
  • 工業4.0
  • Gōngyè 4.0
Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến