Trang chủ » » Đánh giá tiềm năng nhân viên


  • 员工潜力(值)评估
  • 員工潛力(值)評估
  • Yuángōng qiánlì (zhí) pínggū
  • Assessment of employee potential0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến