Trang chủ » » Đánh giá tiềm năng nhân viên






  • 员工潜力(值)评估
  • 員工潛力(值)評估
  • Yuángōng qiánlì (zhí) pínggū
  • Assessment of employee potential



0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung










MỜI THAM GIA GROUP MỞ





Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ










QC hai ben




Hỗ trợ trực tuyến