• Cơm trộn Hàn Quốc - Hình từ Internet

  • 韩式拌饭
  • 韓式拌飯
  • Hánshì bàn fàn
  • Bibibap

  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung 


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến