• 7/04/2019 10:30:00 CH  • Cơm trộn Hàn Quốc - Hình từ Internet

  • 韩式拌饭
  • 韓式拌飯
  • Hánshì bàn fàn
  • Bibibap

  • 004 – Dịch câu V-T; Trích: Trách nhiệm chung 


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến