Trang chủ » » Bạch mộc hương
   • 白木沉香
  • Báimù chénxiāng
  • Aquilaria sinensis (lour.) gilg


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến