Trang chủ » » Ngọc lục bảo  • Hình từ Internet

  • 祖母绿
  • 祖母綠
  • Zǔmǔ lǜ

  • 绿宝石
  • 綠寶石
  • Lǜ bǎoshí


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến