Trang chủ » » Liệt dây thanh quản
  • 6/11/2019 10:19:00 CH


  • 声带麻痹
  • 聲帶麻痺
  • Shēngdài mábì


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến