Trang chủ » » Hàn vẩy
  • 6/11/2019 11:08:00 CH

  • 钎焊
  • 釬焊
  • Qiān hàn

  • * Hàn gia nhiệt


Phân loại từ

Tin tức


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến