Trang chủ » » Tỷ số thanh khoản nhanh
  • 5/09/2019 02:59:00 CH


  • 速动比率
  • 速動比率
  • Sù dòng bǐlǜ
  • Quick Ratio
  • Cách gọi khác: * Chỉ số thanh toán nhanh;
  • * Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Phân loại từ

Tin tức

Hướng dẫn ĐĂNG KÝ NHẬN XU


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến