Trang chủ » » Tỷ số thanh khoản nhanh


  • 速动比率
  • 速動比率
  • Sù dòng bǐlǜ
  • Quick Ratio
  • Cách gọi khác: * Chỉ số thanh toán nhanh;
  • * Hệ số khả năng thanh toán nhanh
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến