Trang chủ » » Khe hở ổ trục


  • 轴承游隙
  • 軸承遊隙
  • Zhóuchéng yóu xì

  • 轴承间隙
  • 軸承間隙
  • Zhóuchéng jiànxì
  • Bearing clearance
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến