Trang chủ » » Bảng tiên lượng công trình  • 工程量清单
  • 工程量清單
  • Gōngchéng liàng qīngdān
  • Bill of Quantity


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

Lazada


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến