Trang chủ » » Thỏa ước tập thể


  • 集体合同
  • 集體合同
  • Jítǐ hétóng

  • 集体谈判协议
  • 集體談判協議
  • Jítǐ tánpàn xiéyì

  • Collective agreement
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức
MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến