Trang chủ » » Mùa khô  • 干季
  • 幹季
  • Gàn jì 


  • 旱季
  • Hànjì
  • Dry season


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến