Trang chủ » » Mối quan hệ với khách hàng

  • 客户关系
  • 客戶關係
  • Kèhù guānxì

  • 顾客关系
  • 顧客關係
  • Gùkè guānxì

  • Customers relationship
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu V-T; Trách nhiệm chung

Hỗ trợ trực tuyến