Trang chủ » » Mối quan hệ với khách hàng

  • 客户关系
  • 客戶關係
  • Kèhù guānxì

  • 顾客关系
  • 顧客關係
  • Gùkè guānxì

  • Customers relationship
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến