Trang chủ » » Máy ép nhiệt liên tục
  • 连续式压机
  • 連續式壓機
  • Liánxù shì yā jī
  • Continuous press

0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến