Trang chủ » » Họp cấp công ty

  • 公司会议
  • 公司會議
  • Gōngsī huìyì

  • 企业会议
  • 企業會議
  • Qǐyè kuài yì

  • Corporate meeting
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


QC hai ben
Hỗ trợ trực tuyến