Trang chủ » » Hệ số méo dạng

  • 畸变率
  • 畸變率
  • Jībiàn lǜ


  • 失真因数
  • 失真因數
  • Shīzhēn yīnshù
  • Distortion Factor (DF)
0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến