Trang chủ » » Cơ cấu thanh dẫn tiến


Đôi giày gắn đầy răng giả  • 杆式推进机构
  • 桿式推進機構
  • Gǎn shì tuījìn jīgòu
  • Bar- advancemeny mechanism0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến