Trang chủ » » Phương pháp thỏa dụng mờ
  • 模糊效用方法
  • Móhú xiàoyòng fāngfǎ

  • Utility fuzzy method


0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung


MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến