• #Máy phay mộng
  • 榫铣床
  • 榫銑床
  • Sǔn xǐchuáng


  • #Mộng âm
  • 凹榫
  • Āo sǔn

  • #Mộng dương
  • 凸榫 Tū sǔn
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến