Trang chủ » » Hoa anh túc
  • 罂粟
  • 罌粟
  • Yīngsù

  • Papaver somniferum
               
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến