Trang chủ » » Ngân sách thu mua nguyên liệu
  • 直接材料采购预算
  • 直接材料採購預算
  • Zhíjiē cáiliào cǎigòu yùsuàn

  • 直接材料预算
  • 直接材料預算
  • Zhíjiē cáiliào yùsuàn

  • Material purchases budget

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tin tức

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ

004-Dịch câu T-V; Trích: Miễn trách của sàn vàng

Hỗ trợ trực tuyến