Trang chủ » » Thế nằm của đất
  • 岩层产状
  • 岩層產狀
  • Yáncéng chǎn zhuàng

岩层产状是指即岩层的产出状态,由倾角、走向和倾向构成岩层在空间产出的状态和方位的总称。
水平岩层成水平状态产出外,一切倾斜岩层的产状均以其走向、倾向和倾角表示,称为岩层产状三要素。
Nguồn nội dung và hình ảnh: Baidu.com
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến