Trang chủ » » Phản lưới nhà (Bóng đá)
  • 乌龙球
  • 烏龍球
  • Wūlóngqiú

  • Own goal
0 comments:

Đăng nhận xét

Tin tức

Câu dịch sẵn Việt-Trung

MỜI THAM GIA GROUP MỞ

Biết đâu bạn đang cần từ này!

BÀI THAM KHẢO SONG NGỮ


Hỗ trợ trực tuyến